សេចក្តីណែនាំលេខ_៣៨_ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សា