របាយការណ៍_ពិស្ដារ_ស្ដីពី_ការងារ_អប់រំ_ក្រៅ_ប្រព័ន្ធ_ឆ្នាំ២០២០_1