ជំងឺកូវីដ_១៩_និង​ផលប៉ះពាល់​លើ​ការ​ការពារ​កុមារ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ